Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Uděluji tímto společnosti Alfa JOB CZ s.r.o., se sídlem Poděbradova 12, 301 00 Plzeň,
IČO: 060 07 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34445, emailový kontakt: info@alfajob.cz (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní a mailový kontakt, adresa bydliště, případně další údaje, které subjekt sám poskytl správci v přiloženém životopise.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zájem subjektu o zprostředkování zaměstnání od Správce / Zápis do evidence uchazečů o zaměstnání u Správce

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Jeden rok od udělení souhlasu, / Po dobu trvání pracovní smlouvy mezi subjektem a správcem a následně ještě jeden rok od jejího ukončení.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, respektive uživateli agentury práce pro zajištění zaměstnání pro subjekt

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zprostředkování zaměstnání od Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.